Esitleti II faasi kliinilises uuringus nintedaniibi kasutamisel pahaloomulise pleuraalse mesotelioomi ravis saadud positiivseid andmeid elulemuse kohta

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Firma Boehringer Ingelheim teatab, et II faasi juhuslikustatud, topeltpimendamise ja platseebo-kontrollrühmaga kliinilise uuringu LUME-Meso tulemusi esitleti Ameerika Kliinilise Onkoloogia Ühingu (ASCO) aastakonverentsi suuliste kokkuvõtete sessioonil. Kolmiktoimega angiokinaasi-inhibiitori nintedaniibi kasutamisel koos esimese valiku keemiaravipreparaatidega (pemetrekseed-tsisplatiin) pikenesid pahaloomulise pleuraalse mesotelioomiga (MPM) patsientidel haiguse progresseerumisvaba elulemus (PFS, esmane tulemusnäitaja) ja üldine elulemus (OS, teisene tulemusnäitaja). Uuringus jätkati nintedaniibi või platseebo kasutamist, kuni haigus progresseerus või ilmnesid toksilised nähud.