OÜ Celsius Healthcare veebiteenuste kasutajatingimused

Käesolevad kasutajatingimused (edaspidi kasutajatingimused) käsitlevad OÜ Celsius Healthcare (edaspidi teenusepakkuja) kuuluvate portaalide, tulevikus teenusepakkuja poolt loodavate ning teenusepakkuja poolt hallatavate portaalide kasutajate (edaspidi kasutaja) õigusi ja kohustusi kasutajaportaalis loodud kasutajakonto (edaspidi kasutajakonto) kasutamisel ning toodete ja teenuste tellimisel kasutajakonto vahendusel. Kasutajakonto registreerimisel on kasutaja nõustunud alljärgnevate kasutajatingimustega.

1. Üldtingimused

1.1. Käesolevad üldtingimused (edaspidi üldtingimused) reguleerivad teenusepakkuja ja käesoleval hetkel ning tulevikus teenusepakkujale kuuluvate ja teenusepakkuja poolt hallatavate portaalide kasutajate vahelisi suhteid. Kasutajateks loetakse füüsilisi ja erandkorras juriidilisi isikuid, kes kasutavad, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada teenusepakkujale kuuluvate või viimase poolt hallatavate portaalide teenuseid.

1.2. Üldtingimuste eesmärgiks on kehtestada teenusepakkuja ja kasutaja vaheliste suhete põhialused ja suhtlemise kord.

1.3. Lisaks üldtingimustele lähtutakse teenusepakkuja ja kasutaja vahelistes suhetes allpooltoodud meediaportaalide, andmebaaside, koolitustele registreerimise, privaatsus ja andmetöötluse tingimustest, teenusepakkuja poolt kehtestatud hinnakirjadest, heast tavast ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

1.4. Üldtingimusi kohaldatakse ka enne nende jõustumist tekkinud ning üldtingimuste jõustumise hetkel kehtivatele teenusepakkuja ja teenusepakkujale kuuluvate ja viimase poolt hallatavate portaalide kasutajate vahelistele õigussuhetele.

1.5. Üldtingimuste, alljärgnevate eritingimuste ning hinnakirjaga on võimalik tutvuda teenusepakkujale kuuluvatel või viimase poolt hallatavatel veebilehekülgedel.

1.6. Teenusepakkuja ja kasutaja vahelistele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust. Välisriigi õigust kohaldatakse, kui see on ette nähtud Eesti õigusakti või poolte kokkuleppega.

1.7. Üldtingimusi, eritingimusi ning mistahes muid pooltevahelisi kokkuleppeid tõlgendatakse koos, lähtudes vastavate tingimuste mõttest ja eesmärgist ning pooltevahelise suhte olemusest.

1.8. Üldtingimuste ning eritingimuse vastuolu korral lähtutakse üldtingimuste järel eraldi sätestatud eritingimustest.

1.9. Kasutajal on igal ajal õigus oma eelistusi muuta, samuti uudiskirjadest loobuda ja kasutajakonto deaktiveerida.

1.10. Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta kasutajatingimusi, sealhulgas nii üld-, eri- kui privaatsus ja andmetöötluse tingimusi. Samuti on teenusepakkujal õigus muuta hinnakirja. Tingimuste muutmisest teavitab teenusepakkuja kasutajat, kas veebileheküljel teate avaldamise või e-kirja saatmise teel.

1.11. Käesolevate kasutajatingimuste rikkumisega seotud vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mittejõudmise korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

2. Meediaportaalide kasutajatingimused

2.1. Meediaportaalideks käesolevate kasutajatingimuste tähenduses on internetiväljaanded med24.ee ja eestiarst.ee, samuti tulevikus teenusepakkuja loodavad või viimase poolt hallatavad meediaportaalide alla liigituvad internetiväljaanded (edaspidi meediaportaal). Internetilehekülg eestiarst.ee on osaühingule Eesti Arst (registrikoodiga 10607051) kuuluv domeen, mille haldamine on lepinguga edasi antud osaühingule Celsius Healthcare (registrikoodiga 10997069).

2.2. Meediaportaalide külastamiseks ja nendega kaasnevate teenuste kasutamiseks tuleb kasutajal registreerida enda nimele med24.ee kasutajakonto. Võttes arvesse kasutaja kutset, tagab kasutajakonto kasutajale juurdepääsu ka mitmetele teistele teenustele. Kasutajaks registreerimisel lähtub teenusepakkuja ravimiseaduses sätestatust. Kasutajateks saavad ennast registreerida ainult arstid, proviisorid, farmatseudid, õendustöötajad, tudengid, meediaettevõtete või ravimifirmade töötajad, muud tervishoiutöötajad. Üksnes kasutajaks registreerimine tagab juurdepääsu tervishoiutöötajatele (sh arstile ja õele) ning apteekritele (sh proviisorile ja farmatseudile) suunatud teabele meediaportaalides.

2.3. Registreeritud kasutajal on õigus mistahes nutiseadme vahendusel meediaportaalis kasutajale suunatud uudiseid lugeda, saidil olevaid uudiseid välja printida ning neid e‑postiga edastada.

2.4. Kui kasutaja ei soovi enam enda nimele registreeritud meediaportaali kasutada, on tal võimalik kasutajakonto deaktiveerida.

2.5. Kasutaja kohta kogutud isikuandmeid töötleb teenusepakkuja üksnes teenusepakkuja kehtestatud privaatsus ja andmetöötluse tingimustest, kehtestatud õigusnormidest ja ‑aktidest ning hea tava, hea usu ning mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt.

2.6. Kasutajal on igal ajal õigus loobuda uudiskirjadest, mida teenusepakkuja edastab.

2.7. Teenusepakkujal on õigus blokeerida kasutaja, kelle puhul tuvastatakse pidev seaduse ja/või hea tava rikkumine, meediaportaali maine kahjustamine või nimetatud internetiväljaannete töö häirimine. Enne kasutaja blokeerimist annab teenusepakkuja kasutajale võimaluse rikkumine kõrvaldada. Kui rikkumist mõistliku aja jooksul ei kõrvaldata, kaotab kasutaja õiguse kasutada eelnimetatud kasutajakontosid. Lähtudes ravimiseaduse sätetest on meediaportaali toimetusel õigus blokeerida ka kasutaja, kelle puhul ei ole võimalik tuvastada, kas ta kuulub lubatud kasutajate (arstid, proviisorid farmatseudid, õendustöötajad, tudengid, meediaettevõtete või ravimifirmade töötajad, muud tervishoiutöötajad) gruppi või mitte.

2.8. Teenusepakkuja ei vastuta kasutajate poolt kommentaarides avaldatu tõepärasuse eest.

2.9. Meediaportaalid ja iga nende osa on autorikaitse objekt ja selle omandiõigus kuulub teenusepakkujale.

2.10. Kõik meediaportaalides avaldatud artiklid, fotod, illustratsioonid ja visuaalelemendid on autoriõigustega kaitstud teosed, mille kasutamise reeglid sätestab autoriõiguse seadus, sealjuures on mistahes materjalide kasutamine ja reprodutseerimine ilma kõnealuse portaali toimetuse kirjaliku nõusolekuta keelatud. Refereerides meediaportaalis avaldatud artikleid mujal meedias, tuleb lähtuda eeldusest, et refereerida võib ühe lause ulatuses, mis juhul ei või refereeriv lause olla pikem kui originaalartikli esimene lause. Refereerija peab seejuures viitama nii artikli autorile, pealkirjale, avaldamiskohale ja -kuupäevale. Kui refereerimine leiab aset internetiväljaandes, tuleb allika nimetamisel lisaks avaldada refereeringu juures link originaalartiklile. Eelnimetatud nõuded kehtivad seni, kuni ei ole kokku lepitud teisiti.

2.11. Juhul, kui kasutaja rikub artiklite refereerimisega seotud nõudeid, kohustub ta tasuma teenusepakkujale leppetrahvi alljärgnevates summades:

2.11.1.  Leppetrahvi summas 200 eurot ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest;

2.11.2.  Leppetrahvi summas 400 eurot korduva (see tähendab kaks või enam) kooskõlastamata materjali kasutamise iga korra eest. 

3. Andmebaaside kasutustingimused

3.1. Meditsiinilisteks andmebaasideks käesolevate kasutajatingimuste tähenduses on internetiväljaanded ravimid.med24.ee, annustamine.med24.ee, samuti tulevikus teenusepakkuja loodavad või viimase poolt hallatavad meditsiiniliste andmebaaside alla liigituvad internetiväljaanded (edaspidi meditsiiniandmebaas).

3.2. Kasutaja saab meditsiiniandmebaasile juurdepääsu kas IP-aadressi või med24.ee kasutajakonto põhiselt.

3.3. Kasutaja saab erinevate meditsiiniandmebaaside kasutamiseks üksnes need õigused, mis on otsesõnu sätestatud käesolevates kasutajatingimustes.

3.4. Kasutaja õigused ja kohustused:

3.4.1. Meditsiiniandmebaaside kasutusõigus on ette nähtud kasutaja isiklikuks erialaseks kasutamiseks. Kasutajal ei ole õigust anda meditsiiniandmebaaside kasutusõigust või selle mistahes osa üle kolmandale osapoolele;

3.4.2. Kasutajal on õigus võtta meditsiiniandmebaasist üksikandmeid isiklikuks erialaseks kasutamiseks. Meditsiiniandmebaasist võetud iga üksiku andmebaasi paljundatud osa ei tohi kokku moodustada olulist osa meditsiiniandmebaasi tervikust;

3.4.3. Kasutajal on õigus kontrollida ja muuta oma isikut puudutavaid meditsiiniandmebaasi kasutajaregistris olevaid andmeid. Andmete kontrollimise ja/või muutmise soovist teavitab kasutaja teenusepakkujat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kas e-kirja või muu sellesarnase teate teel. Kasutajal on seejuures õigus keelata oma isikut puudutavate andmete kasutamine otseturunduseks, järgides teenusepakkuja antud juhiseid;

3.4.4. Kasutaja kohustub meditsiiniandmebaasi kasutamisel järgima teenusepakkuja kehtestatud tehnilisi tingimusi ning teenuse kirjeldust, samuti teenusepakkuja antud juhiseid ja korraldusi ning head tava;

3.4.5. Kasutaja kohustub teenusepakkuja vastavasisulise päringu korral avaldama teenusepakkujale informatsiooni meditsiiniandmebaasi kasutamise käigust, ilmnenud probleemidest, nende võimalikest põhjustest ja esitama teenusepakkujale muud päringus nõutud andmed 7 (seitsme) päeva jooksul alates päringu kätte saamisest;

3.4.6. Kasutaja kohustub esimesel võimalusel teavitama teenusepakkujat meditsiiniandmebaasi kasutamisel tekkinud probleemidest, sealhulgas kirjeldama tekkinud probleemi sisu ning osutama teenusepakkujale kaasabi kõnealuste probleemide lahendamisel;

3.4.7. Kasutaja vastutab teenusepakkujale või kolmandale isikule põhjustatud kahju eest, kui kahju on tekkinud meditsiiniandmebaasi kasutamisest, sealhulgas käesolevate kasutajatingimuste, seaduse või hea tava rikkumisest;

3.4.8. Kasutajal on õigus igal ajal lõpetada meditsiiniandmebaasi kasutamine.

3.5. Teenusepakkuja õigused ja kohustused:

3.5.1. Teenusepakkuja teeb kõik selleks, et pakkuda kasutajale heatasemelist ja järjepidevat teenust. Teenusepakkuja ei vastuta meditsiiniandmebaasi või selle üksiku osa saadavaloleku katkestuste eest, mis võivad olla põhjustatud tehnilistest tõrgetest, hooldustöödest, andmesideühenduste või -võrgu katkestustest või muudest teenusepakkuja tegevusest ja tahtest sõltumatutest asjaoludest;

3.5.2. Meditsiiniandmebaaside näol on tegemist pidevalt edasiarenevate andmebaasidega, mida täiendatakse ja muudetakse. Teenusepakkujal on õigus lisada meditsiiniandmebaasidele uusi funktsioone, muuta või täiendada olemasolevaid funktsioone, muuta kehtestatud tehnilisi tingimusi ning teenuse kirjeldust;

3.5.3. Teenusepakkujal on õigus koguda meditsiiniandmebaaside kasutamist käsitlevat teavet kasutajaregistrisse. Teenusepakkuja kasutab kasutajaregistrisse kogutud teavet teenusepakkuja ja kasutaja vahelise kliendisuhte haldamiseks, teenusepakkuja majandus- ja kutsetegevuse arendamiseks ja kavandamiseks ning teenusepakkuja ja tema klientide reklaamimise ja turunduse eesmärgil. Kasutajaregistrisse kogutud teavet ei ole lubatud üle anda kolmandatele isikutele ilma kasutaja igakordse nõusolekuta;

3.5.4. Teenusepakkujal on õigus meditsiiniandmebaasi kasutamine ajutiselt, kas täies ulatuses või osaliselt peatada, kui andmebaase käsitlevaid õigusi omavad teenusepakkuja koostööpartnerid seda põhjendatult nõuavad või selleks esineb muu mõjuv põhjus;

3.5.5. Teenusepakkuja ei vastuta meditsiiniandmebaaside sisu faktiliste ja tehniliste vigade eest, olenemata sellest, kas need on tingitud eksitusest, tehnilisest veast või muust põhjusest. Teenusepakkuja ei vastuta kasutajale või kolmandatele isikutele tekkiva kahju eest, mis on põhjustatud meditsiiniandmebaaside sisu ebatäpsusest, ravimite portaalis mainitud ravimite omadustest või toimetest või muude ravimite kohta esitatud teabest;

3.5.6.  Teenusepakkujal on õigus ilma etteteatamiseta peatada või lõpetada kasutaja õigus meditsiiniandmebaasi kasutamiseks, kui kasutaja rikub nii meditsiiniandmebaasi kui muid teenusepakkuja kasutustingimusi, seadust või head tava, sealhulgas kasutab meditsiiniandmebaasi mittesihipäraselt.

3.6. Meditsiiniandmebaasid ja iga nende osa on autorikaitse objekt ja selle omandiõigus ning muud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad teenusepakkujale. Teenusepakkujale kuuluvad autoriõigused kehtivad kuni seaduses sätestatud autoriõiguste kehtivuse lõppemiseni ning ei ole ajaliselt, territoriaalselt, isikuliselt, valdkonniti ega muul viisil piiratud.

3.7. Kasutajal on õigus kasutada meditsiiniandmebaasi ning portaaliga seotud autoriõiguseid ning muid intellektuaalse omandi õiguseid isiklikuks erialaseks otstarbeks. Kasutajal ei ole õigust ilma teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta meditsiiniandmebaasi või selle osa, sealhulgas seal sisalduvaid andmeid paljundada, kasutada ega käsutada ühelgi käesolevates kasutustingimustest sätestamata viisil ega vormis.

3.8. Kasutajal ei ole õigust ilma teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta meditsiiniandmebaasi või selle osa, sealhulgas seal sisalduvaid andmeid muuta ega kohandada. Kasutajal ei ole õigust ilma teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta meditsiiniandmebaasi või selle osa, sealhulgas seal sisalduvaid andmeid levitada ega teha seda mistahes muul viisil kolmandatele isikutele või avalikkusele kättesaadavaks.

3.9. Meditsiiniandmebaasi kasutusõiguse mistahes alusel lõppemisel kohustub kasutaja alates kasutusõiguse lõppemise päevast lõpetama portaali kasutamise, kustutama meditsiiniandmebaasi kasutamist võimaldavad programmid ja salvestatud andmed kõikidest oma arvutitest ja muudelt infokandjatelt ja/või tagastama kõik temale üleantud vara, andmed, informatsiooni ja/või infokandjad.

3.10. Kui kasutaja on meditsiiniandmebaasi kasutamise lõpetanud, eemaldab teenusepakkuja 60 (kuuekümne) päeva möödumisel kasutajat puudutavad andmed portaali kasutajaregistrist. Teenusepakkuja ei tagasta tulevase perioodi eest makstud kasutustasu, kui kasutaja õigus meditsiiniandmebaasi kasutamiseks lõppeb arveldamisperioodide vahelisel ajal.

3.11. Teenusepakkujal on õigus anda käesolevates kasutustingimustes sätestatud õigused ja kohustused täielikult või osaliselt üle kolmandale isikule, täites seejuures üleandmist puudutavaid privaatsus ja andmetöötluse tingimusi.

4. Koolitustele registreerimise tingimused

4.1. Kasutaja registreerib end teenusepakkuja hallataval portaalil teatavaks tehtud koolitusele, kas koolitust tutvustaval teabelehel avaldatud registreerumise lingi või e-posti aadressi teel. Registreerumine koolitusele on võimalik kuni 1 nädal enne koolituse toimumist.

 

4.2. Koolituse läbiviijal on kasutajat registreerides õigus küsida kasutaja kontaktandmeid (e-posti aadress, telefoni nr jt), sealhulgas isikuandmed (nimi, isikukood), muud isikuga seotud andmed (tervishoiutöötaja registrikood, kutse, amet jt), kui teenusepakkuja on isikuandmete kogumise vajadusest kasutajat eelnevalt informeerinud.

4.3. Pärast koolitusele registreerumist edastatakse kasutajale arve, mis tuleb tasuda arvel näidatud tähtajaks. Arve tähtaegne tasumine garanteerib koha koolitusel. Kui kasutaja ei tasu arvet õigeaegselt, on teenusepakkujal õigus tühistada kasutaja registreering. 

4.4. Kui kasutaja mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, on ta kohustatud teenusepakkujat sellest viivitamatult teavitama. Teavitus peab olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis saadetuna teenusepakkuja e-posti aadressile konverentsid@celsius.ee.  

4.5. Juhul, kui teavitus koolitusel osalemise tühistamisest jõuab teenusepakkujale 7 (seitse) päeva enne koolituse toimumist, tagastab teenusepakkuja kasutajale 100% (sada protsenti) osalustasust või pakub kasutajale mõnd muud samaväärset koolitust. Teenusepakkuja tagastab osavõtutasust 50% (viiskümmend protsenti) juhul, kui teavitus koolitusel mitteosalemisest jõuab teenusepakkujale 3-6 (kolm kuni kuus) kalendripäeva enne ürituse toimumist. Osavõtutasu ei tagastata, kui kasutaja teavitus jõuab teenusepakkuja e-postkasti vähem kui 3 (kolm) päeva enne koolituse toimumist. Kui loobumisest kirjalikult (e-posti aadressile konverentsid@celsius.ee) ei teatata, siis kuulub osavõtutasu maksmisele.

5. Privaatsus ja andmetöötluse tingimused

5.1. Käesolevad privaatsus ja andmetöötluse tingimused (edaspidi privaatsustingimused) reguleerivad teenusepakkuja ja teenusepakkujale kuuluvate või viimase poolt hallatavate portaalide kasutajate vahelisi suhteid, mis puudutavad kasutajate isikuandmeid ja nende töötlemist.

5.2. Teenusepakkuja kogub ja töötleb teenusepakkuja hallatavate portaalide kasutajate isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel, lähtudes kasutajate õigustest ja huvidest. Teenusepakkuja teeb kõik selleks, et kogutud isikuandmed oleksid õiged, piisavad ja asjakohased, lähtudes eesmärgist pakkuda teenusepakkuja hallatavate portaalide kasutajatele parimat teenust. Teenusepakkuja töötleb isikuandmeid ka selleks, et täita õigusnormidest ja ‑aktidest tulenevaid nõudeid.

5.3. Eriliigilisi isikuandmeid teenusepakkuja ei töötle, välja arvatud Eesti Arstide Liidu liikmelisuse tuvastamine kasutajale soodustuse pakkumiseks.

5.4. Teenusepakkuja kogub teavet mitmel viisil. Kõigepealt kogub teenusepakkuja teavet, mille kasutaja ise annab. Teavet antakse peamiselt kasutajakonto registreerimisel ja selle hilisemal muutmisel, kuid ka tellimuste tegemisel ning koolitustele registreerimisel. Samuti kogub teenusepakkuja teavet, mis saadakse teenuste kasutamise põhjal. Seeläbi kogutakse andmeid selle kohta, milliseid teenuseid ja kuidas kasutaja kasutab, mida kasutaja tellib ning millised on olnud kasutaja viimase aja eelistused. Teave, mida kogutakse ajal, kui kasutaja on kasutajakontole sisse loginud, seostatakse kasutajakontoga. Isikuandmete kogumisel ja töötlemisel piirdub teenusepakkuja vähimaga, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.

5.5. Teenusepakkuja võimaldab ligipääsu kasutaja isikuandmetele üksnes vastava väljaõppe saanud töötajatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

5.6. Teenusepakkuja kasutab kasutaja kohta kogutud teavet teenuste pakkumiseks, haldamiseks, kaitsmiseks ja täiustamiseks ning uute teenuste arendamiseks. Lisaks kasutab teenusepakkuja teavet rämpsposti ja pahavara tuvastamiseks ja kasutajale kohandatud sisu pakkumiseks, esitades kasutajale asjakohasemaid otsingutulemusi ja reklaami.

5.7. Teenusepakkuja kasutab kasutajate e-posti aadresse, et teavitada kasutajaid kaupade ja teenuste tingimustest, andes muuhulgas teada kavandatavatest muudatustest või täiustustest.

5.8. Teenusepakkuja kasutab küpsistest ja teistest tehnoloogiatest kogutud teavet, et parendada kasutajakonto kasutamistingimusi ning teenusepakkuja teenuste üldist kvaliteeti. Küpsis on väike tekstilõik, mille külastatav veebisait saadab kasutaja internetibrauserile ning mis aitab veebisaidil meelde jätta teavet kasutaja külastuse kohta. See võib muuta järgmise külastuse lihtsamaks ja külastatava portaali kasulikumaks. Teenusepakkuja kasutab oma hallatavate portaalide ja reklaamiga seotud toodete ja teenuste käitamiseks mitmeid eri tüüpi küpsiseid. Sealhulgas kasutab teenusepakkuja nii ajutisi ehk seansiküpsiseid kui püsiküpsiseid, mis salvestuvad kasutaja arvutisse ega kustu ka pärast veebilehitseja sulgemist. Teenusepakkuja kasutab parima teenuse pakkumiseks nii esimese osapoole ehk autori enda küpsiseid kui kolmandate osapoolte küpsiseid (nt Google Analytics), mis pärinevad näiteks teiste võrgulehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval võrgulehel. Küpsistel on oluline roll, kuna nendeta oleks veebi kasutamine oluliselt ebamugavam.

5.9. Nagu öeldud, võidakse eelnimetatud küpsiseid salvestada kasutaja internetibrauseris. Kasutaja saab konkreetsete teenusepakkuja poolt kasutatavate küpsistega tutvuda oma internetibrauseri vahendusel. Samuti saab kasutaja määrata oma internetibrauseri blokeerima teenusepakkuja kasutatavaid küpsiseid, sealhulgas kolmandate osapooltes küpsiseid, või näitama, kui küpsis määratakse. Küll aga tuleks meeles pidada, et küpsiste blokeerimise korral ei pruugi kasutajakontoga seotud teenused korrektselt toimida.

5.10. Teenusepakkuja töötleb kasutajate ja kasutajakontodega seotud teavet mitmete erinevate riikide serverites üle kogu maailma. Teenusepakkujal on õigus töödelda kasutajate isikuandmeid serveris, mis asub väljaspool kasutaja elukoha riiki.

5.11. Teenusepakkuja võimaldab kasutajal tutvuda kasutajakonto ja teenuste kasutamisel avaldatud, kogutud ja töödeldava teabega. Kui teave on vale, ebatäpne või puudulik, pakub teenusepakkuja kasutajale võimalust seda kiiresti muuta või värskendada, vajadusel ka kustutada, välja arvatud juhul, kui teenusepakkuja on kohustatud selle teabe säilitama seaduslikel, ärilistel või õiguslikel eesmärkidel. Teenusepakkuja eesmärk on säilitada teenuseid nii, et need kaitseksid olemasolevat teavet juhuslike või pahatahtlike kahjustuste eest. Niisiis pärast seda, kui kasutaja on teabe kustutanud, ei kustuta teenusepakkuja koheselt kõiki koopiaid aktiivsetest serveritest ega eemaldada teavet varusüsteemidest. Seda tehakse vajadusel 60 päeva möödumisel, välja arvatud nende andmete puhul, mille säilitamise kohustus tuleneb kehtivatest õigusnormidest ja -aktidest.

5.12. Kasutajal on igal ajal võimalik nõuda kasutajakontoga seotud isikuandmete üle andmist või edastamist teisele kasutaja poolt määratud teenust pakkuvale ettevõttele. Sellisel juhul edastab teenusepakkuja andmed 60 (kuukümne) päeva jooksul, võttes arvesse teenusepakkuja tehnilisi võimalusi. Eelviidatud tähtaega on teenusepakkujal võimalik mõjuval põhjusel pikendada.

5.13. Teenusepakkuja ei jaga kasutajate isikuandmeid kolmandate ettevõtete, organisatsioonide ja isikutega, välja arvatud juhul, kui teenusepakkujal on kasutaja nõusolek, tegu on süsteemi administraatori, haldaja või majutajaga ja info jagamine on möödapääsmatu või kui teenusepakkuja on selleks kohustatud kehtivate õigusaktide kohaselt. Kui isikuandmeid edastatakse kolmandasse riiki (see tähendab mitte Euroopa Liidu liikmesriiki), tagab teenusepakkuja piisavad kaitsemeetmed isikuandmete kaitseks.

5.14. Teenusepakkuja võib avalikult ja/või oma partneritega, sealhulgas väljaandjad, reklaamijad, koolituste pakkujad jt, jagada isikut mittetuvastavat teavet.

5.15. Teenusepakkuja on võtnud tarvitusele kaasaegsed tehnilised ja korralduslikud turvameetmed selleks, et kaitsta teenusepakkuja hallatavate portaalide kasutajaid volitamata juurdepääsu eest teenusepakkuja kasutuses olevale teabele ning selle volitamata muutmise, avalikustamise, rikkumise või hävitamise eest. Teenusepakkuja teavitab kasutajat olulistest turvariskidest, sealhulgas kasutajaga seotud andmete vargusest ning sissemurdmisest teenusepakkuja valdustesse. Kõnealustest asjaoludest teavitab teenusepakkuja ka Andmekaitse Inspektsiooni. Samuti võtab teenusepakkuja tarvitusele vajalikud meetmed tekkinud olukorra tagajärgede leevendamiseks ning analoogsete riskide maandamiseks.

5.16. Teenusepakkuja vaatab regulaarselt privaatsus ja andmetöötluse tingimused üle, viies need vastavusse uute kehtestatud õigusnormide ja -aktidega. Kasutajatingimusi muutes ei vähenda teenusepakkuja privaatsuseeskirjadest tulenevaid kasutajate õigusi ilma kasutaja enda nõusolekuta. Teenusepakkuja teavitab kasutajaid tingimuste muudatustest üldtingimuste punktis 1.10 sätestatud korra kohaselt.   

5.17. Kui teenusepakkuja on seotud ühinemise, omandamise või muu sellesarnase tehinguga, on kasutajate isikuandmete konfidentsiaalsus jätkuvalt kaitstud. Teenusepakkuja teavitab aktiivseid kasutajaid, kui neile hakkavad kehtima uued privaatsuseeskirjad. Isikuandmete edastamisel lisab teenusepakkuja võimaluse korral andmete juurde teabe, mis võimaldab hinnata isikuandmete õigsust, täielikkust, usaldusväärsust ja asjakohasust.

5.18. Isikuandmete töötlemiseta ei ole teenusepakkuja portaalide kasutajakonto registreerimine ja kasutamine võimalik. Teenusepakkuja tagab, et isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas kehtivate õigusnormide ja -aktidega. Kasutajakonto deaktiveerimise järel ning juhul, kui kasutaja ei ole kontot järgneva 60 päeva jooksul uuesti aktiveerinud, kustutab teenusepakkuja kõik kasutaja kohta kogutud ja salvestatud andmed, välja arvatud need andmed, mille säilitamise kohustus tuleneb kehtivatest õigusnormidest ja -aktidest. Mõjuval põhjusel on teenusepakkujal õigus eelnimetatud tähtaega pikendada.

Viimati uuendatud 24. mail 2018. a