Autoriõigus

Interneti-väljaanne med24.ee ja iga selle osa on autorikaitse objekt ning selle omandiõigus kuulub osaühingule Celsius Healthcare.

Kõik Interneti-väljaandes med24.ee avaldatud artiklid, fotod, illustratsioonid ja visuaalelemendid on autoriõigusega kaitstud teosed, mille kasutamise reeglid on sätestatud autoriõiguse seaduses. 

Med24's olevad materjalid (artiklid, pildid, videod, kujundus jm) kuuluvad OÜ Celsius Healthcare’ile või vastavale litsentsiandjale. Med24 artikleid võib refereerida ühe lause ulatuses, sealjuures ei tohi refereeriv lause olla pikem, kui originaalartikli esimene lause.

Reegel kehtib selliselt, kuni pole tehtud muid kokkuleppeid. Reegel kehtib ka juhul, kui refereeritakse Med24 artikli refereeringut mõnes muus väljaandes. Kui med24.ee lugusid on refereeritud suuremas mahus, on OÜ Celsius Healthcare õigus küsida trahvi reeglite rikkumise eest järgnevalt:

200 eurot ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest;
400 eurot korduva (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide kasutamise iga korra eest.

Mistahes meedias, so internetis, paberväljaannetes, raadios, televisioonis refereerides tuleb med24.ee kui allikas alati ära nimetada. Internetis refereerimisel tuleb lisaks allika nimetamisele avaldada refereeringu juures link originaalartiklile kujul: "Refereeritud artikli täistekst med24.ee veebilehel".