RHK-10

Kui valitud on "Nimetuse alguse järgi", siis leitakse sisestatud sõnaga algavad kirjed. Otsides teksti ja sisestades "köha", leitakse "Köhavastased ained [antitussiivumid]", kuid ei leita "Läkaköha". Otsides koodi ja sisestades "a02", leitakse näiteks "A02.0" 

Nimetuse järgi otsitakse ka ladina ja ingliskeelsete nimetuste hulgast


Peatükk XVIII: R00-R99

Mujal klassifitseerimata sümptomid, tunnused ja kliiniliste ning laboratoorsete leidude hälbed

Symptomata, signa et reperta abnormia clinica et laboratoria non alibi classificata

Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified

V.a.:
Ema sünnituseelse sõeluuringu anomaalsed leiud [O28.**]
Sünniperioodis tekkivad teatavad seisundid [P00-P96]

Kirjeldus:
See peatükk sisaldab laboratoorsete, kliiniliste või muude uuringutega tuvastatud sümptomeid, tunnuseid ja ebanormaalsusi ning ebamääraseid haigusseisundeid, millele ei saa panna mujal klassifitseeritud diagnoosi.
Tunnused ja sümptomid, mis osutavad küllalt selgelt mingile diagnoosile, klassifitseeritakse eelnevates peatükkides. Üldiselt sisaldavad selle peatüki jaotised ebatäpselt määratletud seisundeid ja sümptomeid, mis võrdväärselt viitavad kahele või mitmele haigusele või kahe või mitme elundkonna haigusseisundile, samuti saab neid kasutada diagnoosimiseks ebapiisavalt uuritud haigusjuhtude korral. Praktiliselt võiks kõigi sellesse peatükki kuuluvate seisundite puhul kasutada väljendeid ""täpsustamata"", ""tundmata etioloogiaga"" või ""mööduv"". Otsustamiseks, kas ühed või teised sümptomid ja tunnused kuuluvad sellesse või mingisse muusse peatükki, tuleb kasutada tähestikulist aineloendit. Alajaotis "".8"" on ette nähtud sümptomite jaoks, mida ei ole võimalik kanda klassifikatsiooni muudesse jaotistesse.
Jaotisesse lülitatud seisundite, tunnuste ja sümptomite hulka kuuluvad:
a) haigusjuhud, mida ei ole võimalik täpsemalt diagnoosida isegi kõigi olemasolevate faktiliste andmete uurimise varal;
b) sümptomid ja tunnused, mis algul esinesid, kuid osutusid mööduvaiks, kusjuures nende põhjusi ei olnud võimalik tuvastada;
c) juhud, kui esialgse diagnoosiga haige ei ilmunud edasisele uurimisele või ravile;
d) juhud, kui haige oli suunatud teise asutusse uurimisele või ravile enne lõpliku diagnoosi selgumist;
e) juhud, kui täpsemalt ei saanud diagnoosida mingil muul põhjusel;
f) lisainfo mõnede sümptomite kohta, mis kujutavad endast omaette tähtsaid probleeme arstiabis.

AlampeatükidNimetus (est)Nimetus (lat)Nimetus (eng)
R00-R09Vereringesüsteemi ning hingamiselunditega seotud sümptomid ja tunnused Symptomata et signa ad systema circulatorium et respiratorium pertinentia Symptoms and signs involving the circulatory and respiratory systems
R10-R19Seede- ning muude kõhuelunditega seotud sümptomid ja tunnused Symptomata et signa ad systema digestorium et abdomen pertinentia Symptoms and signs involving the digestive system and abdomen
R20-R23Naha ning nahaaluskoega seotud sümptomid ja tunnused Symptomata et signa ad cutem et telam subcutaneam pertinentia Symptoms and signs involving the skin and subcutaneous tissue
R25-R29Närvisüsteemi ning lihasluukonnaga seotud sümptomid ja tunnused Symptomata et signa ad systema nervosum et musculoskeletale pertinentia Symptoms and signs involving the nervous and musculoskeletal systems
R30-R39Kuseelunditega seotud sümptomid ja tunnused Symptomata et signa ad systema urinarium pertinentia Symptoms and signs involving the urinary system
R40-R46Tunnetuse, taju, emotsionaalseisundi ning käitumisega seotud sümptomid ja tunnused Symptomata et signa ad cognitionem, perceptionem, statum affectionalem et modum se gerendi pertinentia Symptoms and signs involving cognition, perception, emotional state and behaviour
R47-R49Kõne ning häälega seotud sümptomid ja tunnused Symptomata et signa ad dictionem et vocem pertinentia Symptoms and signs involving speech and voice
R50-R69Üldsümptomid ja -tunnused Symptomata et signa generalia General symptoms and signs
R70-R79Vereleidude hälbed diagnoosita juhtudel Inventiones abnormes inter examinationem sanguinis sine diagnosi Abnormal findings on examination of blood, without diagnosis
R80-R82Uriinileidude hälbed diagnoosita juhtudel Inventiones abnormes inter examinationem urinae sine diagnose Abnormal findings on examination of urine, without diagnosis
R83-R89Muude kehavedelike, ainete ja kudede uuringuleidude hälbed diagnoosita juhtudel Inventiones abnormes inter examinationem aliorum liquorum, materiarum et textuum sine diagnosi Abnormal findings on examination of other body fluids, substances and tissues, without diagnosis
R90-R94Diagnostilise kuvamise ja talitluse uuringuleidude hälbed diagnoosita juhtudel Inventiones abnormes ex imagine diagnostica et studio functionum sine diagnosi Abnormal findings on diagnostic imaging and in function studies, without diagnosis
R95-R99Ebaselged ja tundmatud surmapõhjused Causae male definitae et ignotae mortis Ill-defined and unknown causes of mortality