BROMOCRIPTIN-RICHTER

Retseptiravim

Toimeained: bromokriptiin

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 2,5mg 30TK

Müügiloa hoidja: Gedeon Richter Plc.

Ravimi patsiendi infolehe PDF kujul leiad siit.


Pakendi infoleht: teave kasutajale

BROMOCRIPTIN-RICHTER 2,5 mg tabletid
bromokriptiinmesülaat


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik,
isegi kui haigusnähud on sarnased.
-
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord:
1.
Mis ravim on BROMOCRIPTIN-RICHTER 2,5 mg tabletid ja milleks neid kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne BROMOCRIPTIN-RICHTER 2,5 mg tablettide võtmist
3.
Kuidas BROMOCRIPTIN-RICHTER 2,5 mg tablette võtta
4.
Võimalikud kõrvaltoimed
5.
Kuidas BROMOCRIPTIN-RICHTER 2,5 mg tablette säilitada
6.
Pakendi sisu ja muu teave


1.
Mis ravim on BROMOCRIPTIN-RICHTER 2,5 mg tabletid ja milleks neid kasutatakse

BROMOCRIPTIN-RICHTER 2,5 mg tablette kasutatakse patsientide raviks, kellel on tegemist vere suurest
prolaktiinisisaldusest (prolaktiin on hormoon, mis toimib kollaskehale ja laktatsioonile) ja/või
kasvuhormoonisisaldusest tingitud haigusseisunditega. Mõlemat nimetatud hormooni toodetakse ajuripatsis
(hüpofüüs), mis asub ajus. Vere suur prolaktiinisisaldus võib vahel tekkida ilma nähtava põhjuseta, aga ka teatud
ravimite toimel ja ajuripatsi haiguste korral.

BROMOCRIPTIN-RICHTER 2,5 mg tablette kasutatakse järgmistel juhtudel:
-
Juhtudel, kui meditsiinilistel põhjustel (näiteks ema haiguse tõttu) on pärast sünnitust, nurisünnitust või
aborti vaja ära hoida või vähendada laktatsiooni (rinnapiima tootmist).

Suurest prolaktiinisisaldusest tingitud viljatuse ravi. Vere suur prolaktiinisisaldus võib avaldada pärssivat
mõju sugunäärmetele (viies viljatuseni) ja/või põhjustada liigset piimaproduktsiooni (galaktorröa).
BROMOCRIPTIN-RICHTER´it on kasutatud ka selliste viljatusega patsientide raviks, kelle vere
prolaktiinisisaldus ei ole suurenenud.
-
Prolaktiini tootvate healoomuliste kasvajate ravi (ajuripatsi adenoomid).
-
Akromegaalia ravi. Akromegaalia on haigus, mis tekib vere liiga suure kasvuhormoonisisalduse korral.
Lapseeas võib see põhjustada gigantismi ning labakäte ja labajalgade suurenemist ning täiskasvanueas
jämedakoeliste näojoonte teket.
-
Parkinsonismi ravi kombinatsioonis teiste parkinsonismivastaste ravimitega. Et BROMOCRIPTIN-
RICHTER stimuleerib dopamiini vabanemist teatud ajuosadest, võib neid kasutada ka Parkinsoni tõve
raviks, mis on põhjustatud dopamiini puudusest. Dopamiin on aine, mis etendab ajus tähtsat osa liigutuste
koordineerimisel.


2.
Mida on vaja teada enne BROMOCRIPTIN-RICHTER 2,5 mg tablettide võtmist

Ärge võtke seda BROMOCRIPTIN-RICHTER´it:
-
kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
-
kui te põete mõnda tõsist südame-veresoonkonna või vereringe haigust;


-
kui teil on mõne vaimse häire sümptomid või kui need on esinenud varem;
-
kui teil on käitumishäire ja vaimuhaigus (psühhoos);
-
kui te kannatate pärilikust haigusest tingitud pea ja käte värisemise all või kui see tekib emotsionaalse
stressi tingimustes (essentsiaalne ja perekondlik treemor);
-
kui teil on Huntingtoni korea (geneetiliselt kindlaks tehtud haigus, millega kaasnevad liigutushäired);
-
kui teil on kõrge vererõhk (hüpertensioon);
-
kui te saate ravi akromegaalia tõttu ja teil on või on varem olnud maohaavand;
-
kui te olete rase ja teil tekib tõsine ainevahetushäire (rasedustoksikoos);
-
kui teil on Lappi laktaasi defitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon;
-
kui te olete noorem kui 15-aastane;
-
kui teil esineb praegu või on varem esinenud südant kahjustavaid fibrootilisi reaktsioone (armkoe teket),
on pika ajaline ravi BROMOCRIPTIN-RICHTER´iga teile vastunäidustatud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne BROMOCRIPTIN-RICHTER´i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
-
Kui te võtate samaaegselt mõnda muud tungaltera alkaloidi sisaldavat ravimit (nt ergotamiintartraat),
erütromütsiini, dopamiini retseptorite antagoniste (nt butürofenoonid, fenotiasiinid), okreotiidi,
sümpatomimeetikume (nt fenüülpropanolamiin, isometepteen).
-
Kui te olete rase või toidate last rinnaga.
-
Kui te plaanite rasestuda.
-
Kui te põete maksahaigust.
-
Kui teie sõrmed ja varbad muutuvad külma käes kahvatuks või valgeks (Raynaud’ sündroom).
-
Kui teil on või on varasemalt olnud peptiline haavand või maoverejooks.
-
Kui te põete mõnda südamehaigust.
-
Kui teil on pärast sünnitust esinenud tõsiseid psüühikahäire sümptomeid.
-
Kui teil esineb praegu või on varem esinenud fibrootilisi muutusi (armkoe teket) südames, kopsudes või
kõhupiirkonnas.

Rääkige oma arstile, kui teie või teie perekond/hooldaja märkab teis tungi või iha käituda teile ebatavalisel moel,
ja kui te ei suuda vastu panna impulssidele, ajendile või kiusatusele teha midagi, mis võib teid ennast või teisi
kahjustada. Sellist käitumist nimetatakse impulshäireteks ja siia võivad kuuluda hasartmängusõltuvus,
liigsöömine või arutu rahakulutamine, ebatavaliselt kõrge sugutung või suurenenud seksuaalsed mõtted või
tunded. Arstil võib tekkida vajadus teie annust kohandada või ravi lõpetada.

Juhul, kui teid ravitakse BROMOCRIPTIN-RICHTER´iga pika aja jooksul, kontrollib teie arst enne ravi algust
teie südant, kopse ja neerusid. Ravi ajal pöörab teie arst erilist tähelepanu tunnustele, mis võivad olla seotud
fibrootiliste muutuste (armkoe) tekkega elundites. Vajadusel tehakse ehhokardiograafia (südame
ultraheliuuring). Fibrootiliste reaktsioonide ilmnemisel tuleb ravi bromokriptiiniga katkestada.

Alkoholi tarvitamine võib suurendada selle ravimi kõrvaltoimete tekkevõimalust. Seetõttu ei ole selle ravimi
võtmise ajal soovitatav alkoholi tarvitada.

Ravi ajal BROMOCRIPTIN-RICHTER´iga võib arst teie jälgimiseks kasutada mõningaid uuringuid:
-
Teie arst jälgib teie vererõhku, eriti esimestel ravipäevadel.
-
Kui te olete naine, kes saab BROMOCRIPTIN-RICHTER´it pikema aja vältel, siis teeb teie arst teile
perioodilisi meditsiinilisi läbivaatusi ning võtab emakakaelalt proovi rakkude uurimiseks. Pärast
menopausi on soovitatav see uuring teha iga 6 kuu tagant ja regulaarsete menstruatsioonidega naistel üks
kord aastas.
-
Kui te võtate seda ravimit ajuripatsi kasvaja tõttu, siis tuleb regulaarselt kontrollida teie nägemisvälju.
-
Kui te võtate seda ravimit kasvaja tõttu, siis võib olla vajalik kasvajat jälgida, et kindlaks teha muutused
selle tüübis ja suuruses.
2/7-
Kui te võtate BROMOCRIPTIN-RICHTER´it Parkinsoni tõve tõttu, siis jälgib teie arst regulaarselt teie
veresoonkonda ja hingamissüsteemi, kopsu-, maksa- ja neerufunktsiooni ning verepilti.
-
Kui teil on Parkinsoni tõbi ning teil esineb samaaegselt püsiv köha, õhupuudus (düspnoe) või valu
rindkeres (viitavad kopsukelme- või kopsuhaigusele), siis tuleb enne ravi alustamist BROMOCRIPTIN-
RICHTER´iga välja selgitada nende sümptomite võimalik tekkepõhjus.

Muud ravimid ja BROMOCRIPTIN-RICHTER
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik BROMOCRIPTIN-RICHTER´i võtmisel koos järgmiste ravimitega:
-
Erütromütsiin (bromokriptiinisisaldus seerumis võib suureneda).
-
Dopamiini antagonistid, nt butürofenoonid ja fenotiasiinid (bromokriptiini toime võib nõrgeneda).
-
Okreotiid (bromokriptiini sisaldus seerumis suureneb).
-
Sümpatomimeetilised ravimid, nt fenüülpropanoolamiin, isometepteen (toksilisuse oht suureneb).
-
Seetõttu tuleb olla ettevaatlik, kui koosmanustatakse ravimeid, mis on teatud maksaensüümide tugevad
inhibeerijad ja/või substraadid (asooli-tüüpi seentevastased preparaadid, HIV proteaasi inhibiitorid).

Samaaegset kasutamist koos teiste tungaltera alkaloidide derivaatidega (nt ergotamiintartraat) tuleb vältida.

BROMOCRIPTIN-RICHTER koos toidu, joogi ja alkoholiga
BROMOCRIPTIN-RICHTER´i tablette tuleb alati võtta koos toiduga. Pange tablett suhu ja neelake see koos
vähese hulga veega alla.

Ravi ajal BROMOCRIPTIN-RICHTER´iga ei ole soovitatav alkoholi tarvitada.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu
oma arsti või apteekriga.

Rasestumisel on soovitatav lõpetada ravi bromokriptiiniga kohe pärast esimest ärajäänud menstruatsiooni.
Mõnikord võib ajuripatsi kasvaja raseduse ajal suureneda. Patsiente tuleb suurenenud ajuripatsi sümptomite
suhtes uurida ja vajaduse korral alustada uuesti ravi bromokriptiiniga. Varasem kogemus on näidanud, et
bromokriptiini kasutamine viljakuse taastamiseks ei ole seotud abordi, enneaegse sünnituse, mitmikraseduse ega
mingite ebanormaalsuste (väärarendite) riski suurenemisega. Et olemasolevad andmed ei ole näidanud
kahjulikku toimet loote embrüonaalsele arengule (teratogeenset toimet), siis võib raseduse ajal kaaluda ravi
jätkamist bromokriptiiniga raseduse ajal juhul, kui patsiendil on suur ajuripatsi kasvaja või kui on tõendeid selle
suurenemisest raseduse ajal.

Bromokriptiini kasutatakse laktatsiooni pärssimiseks meditsiinilistel näidustustel (pärast aborti, nurisünnitust või
vastsündinu surma). Seda ei ole soovitatav kasutada normaalse (füsioloogilise) laktatsiooni pärssimiseks.
Bromokriptiini ei tohi vahetus sünnitusjärgses perioodis anda naistele, kellel on kõrge vererõhk, südame
isheemiatõbi või kellel on ja/või on kunagi olnud tõsise psüühilise haiguse sümptomid. Naistel, kes saavad pärast
sünnitust bromokriptiini, tuleb hoolikalt jälgida vererõhku, eriti ravi esimestel päevadel.
Bromokriptiin eritub rinnapiima, seetõttu ei ole soovitatav seda ravimit imetamise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Et ilmneda võivad nägemishäired, tuleb autojuhtimisel ja liikuvate masinatega töötamisel olla ettevaatlik. See
ravim võib häirida teie võimet juhtida autot või töötada masinatega ohutult. Võivad tekkida vererõhu langus
(hüpotensioon) ja iiveldustunne, eriti ravi alguses. Väga harva on ilmnenud äkilise uinumise episoode. Seepärast,
kui te tunnete ennast ravi ajal väga uimasena (somnolentsus) või kui teil esineb äkilist uinumist, siis pidage nõu
oma arstiga ja ärge juhtige autot ega töötage masinatega – see võib lisaks teile ohtu seada ka teised inimesed.
3/7
BROMOCRIPTIN-RICHTER sisaldab laktoosmonohüdraati.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi võtmist konsulteerima oma
arstiga.


3.
Kuidas BROMOCRIPTIN-RICHTER 2,5 mg tablette võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud.

Maksimaalne ööpäevane annus on 30 mg.
BROMOCRIPTIN-RICHTER´i annuseid suurendatakse tavaliselt järk-järgult, et viia kõrvaltoimete tekkerisk
miinimumini.

BROMOCRIPTIN-RICHTER´i annustamine:

Laktatsiooni ärahoidmine/pärssimine
Sellistel juhul ei ole vajalik annuse järkjärguline suurendamine. Naistel, kes saavad BROMOCRIPTIN-
RICHTER´it laktatsiooni ärahoidmiseks või pärssimiseks, tuleb hoolikalt jälgida vererõhku, eriti ravi esimestel
päevadel.
Laktatsiooni ärahoidmiseks manustatakse sünnituse päeval 2,5 mg, seejärel 14 päeva vältel 2,5 mg kaks korda
ööpäevas.
Laktatsiooni pärssimiseks manustatakse esimesel päeval 2,5 mg, seejärel suurendatakse 2…3 päeva pärast
annust 2,5 milligrammini kaks korda ööpäevas, mida manustatakse 14 päeva vältel.
Pärast laktatsiooni edukat ärahoidmist või pärssimist võib 2…3 päeva vältel pärast ravi lõpetamist esineda veel
vähene piimaeritus. Kui see ilmneb, rääkige sellest oma arstile.

Muud haiguseisundid
Muude haigusseisundite korral tuleb ravi BROMOCRIPTIN-RICHTER´iga alustada järkjärgult, allpool on
toodud näide annuse järkjärgulise suurendamise skeemist.
Algselt 1,25 mg õhtul enne magamaminekut, mida 2…3 päeva pärast suurendatakse annuseni 2,5 mg enne
magamaminekut. Seejärel võib annust 1,25 mg kuni 2,5 mg kaupa iga 2…3 päeva tagant suurendada, kuni
jõutakse ööpäevase annuseni 2,5 mg kaks korda ööpäevas. Edasisel annuse suurendamisel tuleb järgida samu
juhiseid.
BROMOCRIPTIN-RICHTER´i annus, mida te pärast sellist annuse järkjärgulist suurendamist võtate, sõltub
haigusest, mida teil ravitakse. Mõnede menstruaaltsüklihäirete ravi korral võib ravi algus sõltuda teie
menstruaaltsüklist, seega järgige alati täpselt oma arsti juhiseid. Teie arst ütleb teile, kui palju ravimit ja millal te
peate võtma. Kui te pole milleski kindel, siis rääkige oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate BROMOCRIPTIN-RICHTER 2,5 mg tablette rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate liiga palju ravimit, siis võtke viivitamatult ühendust oma arstiga või pöörduge lähima haigla
erakorralise meditsiini osakonda.
Ilmneda võivad oksendamine, segasus, hallutsinatsioonid ja hüpotensioon (vererõhu langus).

Kui te unustate BROMOCRIPTIN-RICHTER 2,5 mg tablette võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annused jäid eelmisel korral võtmata.
Kui te unustate annust võttaa, siis võtke see niipea, kui see teile meenub, välja arvatud juhul kui on juba peaaegu
käes järgmise annuse võtmise aeg. Sellisel juhul jätke unustatud annus vahele ja jätkake ravi võttes järgmise
annuse.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4/7
4.
Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
BROMOCRIPTIN-RICHTER võtmine koos toiduga ja ravi järkjärguline alustamine aitavad kõrvaltoimete
esinemissageduse viia miinimumini.

Iiveldus on kõige sagedasem kõrvaltoime.
Aeg-ajalt on teatatud veel järgmistest kõrvaltoimetest:
-
vererõhu langus püstiseismisel, pearinglus
-
peavalu
-
oksendamine, kõhukinnisus
-
uimasus, liigne unisus (äkilise uinumise episoodid)
-
segasus, hallutsinatsioonid
-
koordinatsiooni kadumine või ebanormaalsed liigutused
-
jalakrambid
-
suukuivus
-
juuste väljalangemine
-
rinorröa (nohu)
-
hüponatreemia maksatsirroosi ja portosüsteemse entsefalopaatiaga patsientidel (naatriumi vähesus veres
kroonilise maksahaigusega patsientidel)
-
nägemishäired
-
kõrge vererõhk ja müokardiinfarkt pärast sünnitust (ehkki nende seos BROMOCRIPTIN-RICHTER´iga ei
ole kindel)
-
kõhukelme (enamikku siseorganeid kattev õhuke kest) fibroosne paksenemine – selle sümptomid võivad
olla hingamisraskus, õhupuudus, valu rindkeres, seljas või vaagnapiirkonnas, alajäsemete suurenenud
tursumine või neeruprobleemid
-
südameklappide kahjustused

Pikaajalise ravi korral võite aeg-ajalt kogeda külma vallandatud sõrmede ja varvaste kahvatust või valgeks
värvumist. See on pöörduv ja on ilmnenud eelkõige patsientidel, kellel on eelsoodumus sellise häire tekkeks.

Ülimalt harvadel juhtudel on mõnedel naistel, kes on BROMOCRIPTIN-RICHTER´it võtnud laktatsiooni
ärahoidmiseks, kuue nädala vältel pärast sünnitust/nurisünnitust või aborti, teatatud sellistest tõsistest
kõrvaltoimetest, nagu väga kõrge vererõhk (selle sümptomiteks on pearinglus ja näopunetus), südameatakk,
krambid, insult või vaimse tervise häired, ehkki nende seos BROMOCRIPTIN-RICHTER´iga ei ole kindel.
Mõnedel patsientidel eelnesid krampidele ja insuldile tugev peavalu ja/või nägemishäired. Võtke oma arstiga
koheselt ühendust ja lõpetage BROMOCRIPTIN-RICHTER´i võtmine, kui teil tekib kõrge vererõhk, püsiv
peavalu või mõni muu ebatavaline sümptom.

Ajuripatsi kasvajaga patsientidel esinevad sageli nägemishäired. Mõned patsiendid võivad kogeda nägemishäired
BROMOCRIPTIN-RICHTER´i võtmise ajal. Kui nii juhtub, teavitage sellest oma arsti,.

Väga harvadel juhtudel võib ravi lõpetamisel tekkida seisund, mis on sarnane maliigsele neuroleptilisele
sündroomile. See on harvaesinev seisund, mis tavaliselt ilmneb teatud ravimite, antipsühhootikumide, võtmisel.
Tüüpilised sümptomid on rigiidsus, muutunud vaimne seisund ja hüpertermia.

BROMOCRIPTIN-RICHTER´it saavatel patsientidel on ilmnenud seedetrakti haavandeid ja verejooksu, ehkki
nende seos ravimiga ei ole tõestatud.

Väga harva (vähem kui ühel inimesel 10 000-st) võib esineda südame klappide ja nendega seotud häireid, nt
südamepaunapõletikku (perikardiit) või vedeliku kogunemist südamepauna (perikardi efusioon). Varajased
5/7sümptomid võivad olla: raskus hingamisel, hingeldus, valu rinnus või seljas ja jalgade turse. Kui te märkate
ükskõik millist neist kõrvaltoimetest, peate sellest rääkima viivitamatult oma arstile.

Üksikutel BROMOCRIPTIN-RICHTER´iga ravitud patsientidel võib tekkida kõhukelme (enamikku
siseorganeid kattev õhuke kest) fibroosne paksenemine. Sellise seisundi sümptomid võivad olla hingamisraskus,
õhupuudus, valu rindkeres, seljas või vaagnapiirkonnas, alajäsemete suurenenud tursumine või neeruprobleemid.
Kui teil tekib ükskõik milline eelpool mainitud sümptomitest, lõpetage BROMOCRIPTIN-RICHTER´i võtmine
ja pöörduge viivitamatult oma arsti poole.

Eriti ravi esimestel päevadel kogevad mõned patsiendid vererõhu langust. See võib häirida nende
tähelepanuvõimet. Seetõttu peate olema väga ettevaatlik autojuhtimisel või masinatega töötamisel.

Mõned patsiendid on kogenud äkilise uinumise episoode. See võib autojuhtimisel või masinatega töötamisel
endaga kaasa tuua tõsiste vigastuste ohu patsiendile endale või teistele inimestele. Sellisel patsientidel on
soovitatav hoiduda autojuhtimisest ning arstiga nõu pidada.

Te võite kogeda järgmisi kõrvaltoimeid:
-
Võimetus vastu panna impulsile, ajendile või kiusatusele teha midagi, mis võib olla kahjulik teile või
teistele, mille hulka võivad kuuluda:
- Tugev impulss liigseks hasartmänguks hoolimata isiklikest ja perekonnale mõjuvatest tagajärgedest.
- Muutunud või suurenenud seksuaalne huvi või käitumine, mis valmistab tõsist muret teile endale või
teistele, näiteks suurenenud sugutung.
- Kontrollimatu ostlemine või rahakulutamine.
- Liigsöömisööstud (suure koguse toidu söömine lühikese aja jooksul) või kompulsiivne söömine
(süüakse rohkem toitu, kui tavaliselt ja rohkem, kui seda vajatakse teie näljatunde kustutamiseks).
Rääkige oma arstile, kui te täheldate sellist käitumist; ta arutleb teiega, milliste meetoditega saab neid
sümptomeid kontrollida või vähendada.

Patsientidel, keda on ravitud Parkinsoni tõve raviks dopamiini agonistidega (sealhulgas BROMOCRIPTIN-
RICHTER´iga), eriti suurtes annustes, on teatatud patoloogilisest hasartmängusõltuvusest, suurenenud libiidost
ja hüperseksuaalsusest, mis annuse vähendamisel või ravi lõpetamisel on tavaliselt olnud pöörduvad.

Patsiendid harvaesineva päriliku galaktoosi talumatusega, Lappi laktaasi defitsiidiga või glükoosi-galaktoosi
malabsorptsiooniga ei tohi seda ravimit võtta.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline,
mida selles infolehes ei ole nimetatud.


5.
Kuidas BROMOCRIPTIN-RICHTER 2,5 mg tablette säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida sisepakend väliskarbis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu
viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimid,
mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6/76.
Pakendi sisu ja muu teave

Mida BROMOCRIPTIN-RICHTER 2,5 mg tabletid sisaldavad
-
Toimeaine on bromokriptiinmesülaat. Iga tablett sisaldab 2,87 mg bromokriptiinmesülaati, mis vastab
2,5 mg bromokriptiinile.

-
Teised koostisosad on veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat, talk, povidoon, maisitärklis,
mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat (41,0 mg).

Kuidas BROMOCRIPTIN-RICHTER 2,5 mg tabletid välja näevad ja pakendi sisu
BROMOCRIPTIN-RICHTER 2,5 mg tabletid on peaaegu valged, lameda pinna ja längus nurkadega
poolitusjoonega tabletid, mille siledal pinnal on sissetrükk „2.5“.

30 tabletti on pakitud klaastuubi (kinnipitseeritud korgi ja põrutust summutava inkrustatsiooniga) ja pappkarpi.

Müügiloa hoidja ja tootja
Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21,
1103 Budapest
Ungari

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2013
7/7

Pildilised ravijuhised: